ქვეყნიდან გასვლის პირობები და ფორმალობები

საქართველოში მყოფმა უცხო ქვეყნის მოქალაქემ საქართველოს ტერიტორია უნდა დატოვოს საქართველოში მისი კანონიერი ყოფნის ვადის ამოწურვამდე.

იმ შემთხვევაში, თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ შეუძლია დატოვოს საქართველო კანონიერად ყოფნის ვადის ამოწურვამდე, მის მიერ ქვეყნის დატოვების ვალდებულება შესაძლებელია გახანგრძლივდეს კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში. საქართველოდან წასვლის ვალდებულების გადავადების მიზნით, უცხო ქვეყნის მოქალაქემ უნდა მიმართოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს ან იუსტიციის სახლს.

დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე შესაძლებელია საქართველოდან გასვლის ვალდებულება გადავადდეს ერთხელ, 3 თვემდე ვადით. გამგზავრების გადადების მიზეზები დაკავშირებული უნდა იყოს საქართველოში ჩამოსვლისა და ყოფნის თავდაპირველ მიზანთან.

  • შენიშვნა: ​​​​იგივე ეხება იმ პირებს, რომლებიც ელოდებიან ბინადრობის ნებართვას ან საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას. ისინი ვალდებული არიან საქართველოს დატოვების ვალდებულების გადავადების შესახებ თხოვნა წარადგინონ საქართველოში კანონიერი ყოფნის ვადის ამოწურვამდე 7 დღით ადრე.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც დაარღვევს საქართველოში კანონიერი ყოფნის ვადას, დაეკისრება ადმინისტრაციული ჯარიმა.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: მიგრაციის სახელმწიფო კომისია