სამედიცინო მომსახურება

სამედიცინო სისტემა საქართველოში იმართება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.

სამედიცინო სისტემა საქართველოში მოიცავს როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სამედიცინო დაწესებულებებს.